TỔNG BIÊN TẬP:     GS.TS. Trần Đức Viên

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:     GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

1 GS. TS. Vũ Văn Liết Học viện NNVN Nông học Ủy viên
2 PGS. TS. Nguyễn Tất Cảnh Học viện NNVN Nông học Ủy viên
3 PGS. TS. Huỳnh Thị Mỹ Lệ Học viện NNVN CN-TY-TS Ủy viên
4 PGS. TS. Trần Nắng Thu Học viện NNVN CN-TY-TS Ủy viên
5 GS. TS. Nguyễn Văn Song Học viện NNVN Kinh tế Ủy viên
6 GS. TS. Đỗ Kim Chung Học viện NNVN Kinh tế Ủy viên
7 GS. TS. Nguyễn Hữu Thành Học viện NNVN TNMT Ủy viên
8 PGS. TS. Nguyễn Thanh Lâm Học viện NNVN TNMT Ủy viên
9 PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy Học viện NNVN KT Công nghệ Ủy viên
10 PGS. TS. Hoàng Đức Liên Học viện NNVN KT Công nghệ Ủy viên
11 PGS. TS. Nguyễn Thị Thủy Học viện NNVN CNTT Ủy viên
12 PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Học viện NNVN Vi sinh vật Ủy viên
13 PGS. TS. Vũ Đình Hòa Học viện NNVN Nông học Ủy viên
14 GS. TS. Bùi Chí Bửu Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam Nông học Ủy viên
15 GS.TSKH. Trần Duy Quý Viện Di truyền Nông học Ủy viên
16 PGS. TS. Nguyễn Văn Bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Nông hóa Ủy viên
17 GS. TS. Lê Đức Ngoan Đại học Huế CN-TY-TS Ủy viên
18 PGS. TS. Tô Long Thành Cục Thú y CN-TY-TS Ủy viên
19 GS. TS. Lê Du Phong Đại học Kinh tế Quốc dân Kinh tế Ủy viên
20 GS. TS. Bùi Cách Tuyến Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh TNMT Ủy viên
21 GS. TS. Vũ Đức Lập Học viện Kĩ thuật Quân sự Cơ khí động lực Ủy viên