Tên và địa chỉ email nhập vào hệ thống chỉ được sử dụng cho các nghiệp vụ của Tạp chí, không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác cũng như cung cấp cho bất kỳ bên nào khác.