TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 62617714 - Fax: +84 24 8276554
Email: bttapchi@vnua.edu.vn

Trị sự

Lê Thị Kim Dung - VJAS
Trị sự
Nhà xuất bản - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại

+84 24 62617714

Hỗ trợ kỹ thuật

Ngô Công Thắng

Điện thoại

0912 817 498